ఇంటెలిజెంట్ పెరిస్టాల్టిక్ పంపులను పంపిణీ చేస్తోంది